PPS AB

”Våra elever ska minnas sin skoltid som lärorik, utvecklande och rolig”

Marlene Terkowsky, VD

Verksamheten

PPS AB äger och är huvudman för grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

PPS skolor ska ge sina elever en bra utbildning som gör dem rustade för arbetsliv och vidare studier samt att få dem att växa som trygga och socialt kompetenta personer.

PPS ansvarar för skolornas centrala administration, utvecklings- och kvalitetsarbete, kontakt med uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter, gemensamma IT-system, fastighetfrågor, ekonomi och fakturering, varumärken och övergripande marknadsföring.

Varje skola har en rektor som ansvar för respektive enhets dagliga verksamhet vilket bland annat innebär pedagogiskt planering, elevhälsa, personalansvar och schemaläggning.

Våra skolor

 

Kvalitet

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet inom PPS AB är att uppfylla de lagkrav som finns för våra verksamheter, vilket innebär att ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete ser till att alla som arbetar i verksamheterna systematiskt och kontinuerligt följer upp och dokumenterar verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det sedan planerar och utvecklar utbildningen. Syftet är att genom detta kvalitetsarbete säkerställa att alla elever/studenter får den utbildning de har rätt till.

Kvalitetsarbetet är för PPS AB således ett konkret redskap för att identifiera inom vilka områden det finns behov av utveckling och förbättring inom våra verksamheter. Rektorerna redovisar därför till PPS AB både månadsvis och årligen resultat, måluppfyllelse och utvecklingsbehov inom olika områden. VD för PPS AB besöker även varje läsår gymnasieskolornas olika klasser för att i dialog med eleverna ytterligare identifiera vilka områden som är i behov av utveckling.

Som ytterligare redskap för utveckling och förbättring ser PPS AB vår klagomålshantering som tillfälle att förbättra verksamheten.

Samtliga verksamheter granskas även genom regelbunden tillsyn, som innebär att respektive myndighet kontrollerar att utbildningarna bedrivs enligt de regler som finns för respektive skolform. Skolinspektionen besökte läsåret 2015/16 alla grund-gymnasieskolor liksom PPS AB som huvudman och beslutade hösten 2016 att alla brister var avhjälpta.

Klagomål

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du PPS AB (som är huvudman för Snitz Skolor, CyberGymnasierna i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Enskede Byskola) och kan beskriva ditt klagomål.

Klagomål_ppsab

Vi uppskattar dina synpunkter!

Elevhälsa

Elevhälsa ska finnas för eleverna genom hela skoltiden från förskoleklass till avslut i gymnasiet och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Med det menas tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans roll ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och skolans lärare samt övriga personalgrupper. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

Inom PPS AB sker arbetet med elevhälsa på två nivåer.

Skolnivå
I alla skolor finns ett elevhälsoteam. Teamet består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa en miljö som ger förutsättningar för eleverna att lära, utvecklas och må bra. Teamet på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Huvudmannanivå
Elevhälsan på huvudmannanivå arbetar främst främjande för elevers hälsa och utveckling genom kvalitetssäkring, utbildning och information ut till skolorna. Genom gemensamma riktlinjer och stöd från huvudmannanivå är målet att skapa förutsättningar för en likvärdig elevhälsa för alla verksamheter inom koncernen.

Återkoppling

Har du synpunkter på skola eller förskolas verksamhet ber vi dig att i första hand kontakta skolans rektor/förskolechef. Denne är väl förtrogen med sin verksamhet och kan som ansvarig åtgärda eventuella brister. Men du är givetvis alltid välkommen att kontakta PPS direkt om du känner att du vill föra ditt samtal direkt med skolornas huvudman. Se nedan för kontaktuppgifter.

Koncernledning

Marie Fredriksson
Verksamhets controller
0768-85 20 51
marie.fredriksson@ppsab.com

 

Katarina Vikström
HR-chef
0768-85 10 49
katarina.vikstrom@ppsab.com

 

Ägare

Investmentbolaget Riverside äger sedan 2011 PPS AB och har som ambition att skapa en välskött och lönsam skolkoncern.

Välskött i den mening att skolorna möter de krav som myndigheter och uppdragsgivare ställer på verksamheten samt att våra elever får en skoltid som gör dem rustade för vidare studier och arbetsliv.

Lönsam i den meningen att det hela tiden finns resurser att trygga och utveckla verksamheten så att PPS AB och dess skolor förblir en attraktiv och konkurrenskraftig aktör på den svenska skolmarknaden.

Riverside finns i 14 länder och har i 25 år agerat ansvarsfulla ägare i över 300 bolag, varav ett trettiotal inom utbildningssektorn.

Läs mer om Riverside på www.riversidecompany.com

Lediga Tjänster

Inom PPS jobbar all form av skolpersonal såväl som administrativ personal. Här kan du finna de tjänster som är lediga hos oss.

Våra skolor växer och vi söker kontinuerligt nya medarbetare. Söker du en tjänst som vi, just nu, inte annonserar så är du välkommen med din spontanansökan -direkt till rekrytering@ppsab.com, alternativt direkt till rektorn på din valda skola.

 

Lediga tjänster just nu:

 

Kontakta oss

Thank you! I have received your message.

Namn

E-post

Meddelande

Kontaktinformation

info@ppsab.com

Kungstensgatan 12, 113 57 Stockholm